PLATFORM

LANDSCHAP DUIN- EN  BOLLENSTREEK 

Landschapstafel Groen voor de Duin- en Bollenstreek.

Onlangs is de gemeente Noordwijkerhout aangewezen in overleg met de andere Bollenstreekgemeenten als trekker voor het opstellen van het Gebiedsprogramma Bollenstreek 2016-2020. Dit gebiedsprogramma is een afgeleide van het Provinciale Meerjarenprogramma Groen dat beoogt om door middel van Landschapstafels per regio extra aandacht te besteden aan natuurontwikkeling, behoud van het landschap, erfgoed en recreatie. De Provincie Zuid-Holland is daarmee een belangrijke partner voor projecten die vanuit het gebiedsprogramma passen in de Uitvoeringsregeling Groen (URG).

De provincie heeft in dit kader allereerst verkenningsgeld beschikbaar gesteld voor het organiseren van zogenaamde ‘Landschapstafels’. Met het inzetten van het verkenningsgeld stimuleert de provincie gebiedsgericht werken. Door het consulteren van maatschappelijk organisaties kunnen deze landschapstafels gedragen en regionaal samenhangende programma’s met samenhangende doelen opstellen die uitvoerbaar zijn via projecten. Daarbij zijn regionaal denken, bottom-up aanpak en programma gestuurd werken belangrijke voorwaarden.

Nadat ik op voorstel van het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek bij de projecthouder van de gemeente Noordwijkerhout het Platform heb voorgedragen dat zij een bijdrage wil en kan geven aan de Landschapstafel Duin- en Bollenstreek, heeft de betrokken wethouder de heer Knapp hiermee met genoegen ingestemd. Hij heeft vervolgens gevraagd aan de betrokken gemeentelijke functionaris, de heer Harco vd Brink, om e.e.a. verder uit te werken met de deskundigen uit het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek. Deze groep is voor het gemak de kerngroep van de Landschapstafel genoemd. De raadsleden zullen later via de geëigende kanalen worden betrokken. De gemeente wordt ondersteund door een extern bureau, ingenieursbureau Rodewijk, met de persoon van de heer Pieter Balkenende, projectleider. Aan de projecten zal vanuit Holland Rijnland 25% worden bijdragen en door de Provincie maximaal 50%. Het overige deel zullen de gemeente moeten bekostigen evt met sponsors. Bij de Provincie en bij Holland Rijnland zijn beduidende bedragen gereserveerd voor het programma Groen.

Inmiddels is de kerngroep twee keer bij elkaar geweest om zich te buigen over lopende projecten 2014 - 2018, projectvoornemens en nieuwe projecten 2016 - 2020. Bij elkaar zijn dat nu ca. 30 projecten maar daaraan kunnen projecten worden toegevoegd. Voor een indicatie van de verschillende projecten helpt de bijlage. De bedoeling op de korte termijn is dat een ambitiedocument wordt opgesteld en een projectenlijst. Deze zullen, nadat dit dezer dagen met de colleges van de Bollenstreekgemeenten is afgestemd, vervolgens aan de Provincie worden voorgelegd. De Provincie zal dan aangeven welk bedrag kan worden vrijgemaakt en voor welke projecten. Dit zal vóór het eind van dit jaar plaats vinden.

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de Provincie veel nadruk legt op het belang van ontwikkeling van Groen voor de Duin- en Bollenstreek. Meer dan anders is de indruk. Er is de projectleider, de heer Knapp, dan ook veel aan gelegen om te proberen veel en mooie projecten in de Duin- en Bollenstreek van de grond te krijgen. Dat vraagt overtuigingskracht en kennis van de regio. Het eerste is de projectleider wel toevertrouwd. Het laatste is de inzet die het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek kan leveren. Landschap, erfgoed, cultuurhistorie, natuur, vogels, geestgrond zijn domeinen die van pas komen. Als voorzitter van het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek zit ik bij de kerngroep en is mijn inzet met name bij te dragen in duurzaamheid, bekendheid en slagingskans van de projecten.

Enkele zaken die in de beide sessies bij mij naar voren kwamen zijn de volgende:

  • kennisverrijking van raadsleden is een must omdat steeds blijkt dat daar een grote kennisachterstand bestaat terwijl raadsleden toch een beslissende stem hebben bij de bespreking van de projecten,
  • de Bollenstreekgemeenten zullen onderling goede en sluitende afspraken moeten maken voor de keuzen van projecten, voor de gelden en voor de begeleiding met onderhoud van de projecten,
  • overleg en afstemming met de GOM is noodzakelijk; zo nodig zou een pendant van de GOM met nadruk op Natuur moeten worden ingesteld om ontwikkeling en uitvoering van projecten voor een langere duur te borgen,
  • de ISG met de recente bijstellingen en de landschapstafel Groen moeten met elkaar in balans verlopen,
  • het oormerken van enkele krachtige aandachtstrekkers in de Bollenstreek zoals de Keukenhof, Dever, de Ruïne van Teylingen (hiervoor is een projectvoorstel voor ontwikkeling van een kasteeltuin), Bavo tuin geven een vliegwieleffect voor de ontwikkeling van het programma Groen,
  • de kerngroep vindt het van groot belang dat aan de start van de Landschapstafel bijzonder veel aandacht moet worden geschonken voor informatie naar de burgerbevolking e.a.. Ook aan een blijvende kennisoverdracht moet worden gewerkt.

Binnenkort zal meer bekend worden over de in eerste aanleg verkozen projecten. Deze zijn in de loop der jaren overigens aan te vullen voor zover ze passen binnen het nog vast te stellen ambitiedocument van de Duin- en Bollenstreek.

Jan Brouwer

28 september 2015

TERUG NAAR NIEUWSPAGINA