PLATFORM

LANDSCHAP DUIN- EN  BOLLENSTREEK 

Doelstelling

Doel van het Platform is een overlegpodium te bieden voor kennisuitwisseling met betrekking tot plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, met name op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie binnen de regio van de Greenport van de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom.

Werkwijze

De werkwijze van het Platform is gebaseerd op twee cirkels met onderlinge communicatie.
De binnenste cirkel bestaat uit betrokken raadsleden voor zover mogelijk uit alle Greenport gemeenten. Zij vormen het Platformoverleg.
Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en deskundigen vormen de buitenste cirkel. Zij kunnen desgewenst deelnemen aan het Platformoverleg maar dit hoeft niet.

Tussen de deelnemers van de beide cirkels vindt uitwisseling plaats door een periodiek Platformoverleg, via email en dergelijke van enerzijds de politieke besluitvormingsprocessen en anderzijds deskundigheid.

 

Toelichting

Nadere toelichting bij de functie en doelstelling van het Platform. Het Platform is niet bedoeld voor collegeleden omdat zij de ondersteuning van het ambtelijk apparaat hebben. Raadsleden moeten de kennis van de samenleving zien te verkrijgen om het dualisme in de gemeente vorm te geven. Dan is spreekrecht in raad of commissie bij belangrijke thema’s onvoldoende.
Afgelopen jaar is gebleken dat op een dergelijk belangrijk dossier, t.w. het tot stand komen van concepten van structuurvisies, de maatschappelijke organisaties (samenleving) niet zijn betrokken. Veel raadsleden hebben dit ingezien. Zij hebben ook ingezien dat de kennis die zij zelf hebben over het genoemde dossier tekort schiet. Zij weten lang niet alles over de waarden van het landschap, de cultuurhistorie en verder. Daarom is toen van beide zijden, zowel van de zijde van raadsleden als van de zijde van maatschappelijke organisaties, het plan opgevat om elkaar te informeren. Ieder in het platform en dat is een uitdrukkelijke wens van ieder, zit er in op persoonlijke titel. De kennis die men van elkaar krijgt op basis van uitwisseling van argumenten staat ieder dan vrij om te gebruiken in zijn/haar functie. Dat ontneemt dus niemand het recht om zelf als organisatie of fractielid een standpunt in te nemen, in te spreken of om zienswijzen in te dienen. Het Platform is zuiver en alleen een overleg forum van mensen die het landschap met de Greenportdoelstelling als nieuw fenomeen ter harte gaat. De deelnemers willen ook constructief meedenken in het geheel maar wel proberen dat er een uiteindelijk een afgewogen besluitvorming komt.
Het Platform blijkt in een behoefte te voorzien omdat steeds meer verzoeken van personen tot aansluiting komen. De vorm dat over een belangrijk dossier als het landschap maatschappelijke organisaties nu ook eens buiten de raadszaal met raadsleden van gedachten kunnen wisselen en dat raadsleden van de greenportgemeenten onderling ook informatie kunnen uitwisselen wordt zeer hoog gewaardeerd.
Het Platform is niet uit op concurrentie met colleges of op partijpolitiek. Het vormt geen bedreiging maar richt zich alleen op kennisverrijking en informatie uitwisseling om de taak als raadslid beter te kunnen uitvoeren en de inbreng van het maatschappelijk middenveld te versterken.
Het Platform zorgt voor meer draagvlak van en meer samenwerking met maatschappelijke organisaties.
Het Platform heeft geen actieprogramma, alleen een website die groeiende is en waarop informatie en kennis aan ieder die het lezen wil wordt verstrekt zonder winstoogmerk, wel om er aandacht aan te geven.
Jan Brouwer, 30 maart 2009.

 

Een nieuw begrip?

Aardkundig monument