PLATFORM

LANDSCHAP DUIN- EN  BOLLENSTREEK 

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek in gesprek met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek heeft op 17 juni in het Jan Verwey Natuurcentrum in Noordwijk samen met dhr. Onno Zwart van de GOM een avond georganiseerd voor belangstellende raadsleden en maatschappelijke organisaties om te spreken over de herstructurering van de Greenport. Een aantal politici van verschillende gemeenten van de Duin- en Bollenstreek en vertegenwoordigers van natuur, landschap en cultuurhistorie wisselden met elkaar kennis en discussiepunten uit over de rol van de GOM bij de landschapopbouw, de lopende projecten (Trappenberg in Rijnsburg en Delfweg in Noordwijkerhout) en de toekomstige plannen van de GOM. Met een uitstekende presentatie en veel toelichting wist Onno Zwart de tongen makkelijk los te krijgen en konden de bezoekers aan het eind van de avond zeggen nu veel meer over de ontwikkelingen in de streek te weten en inzicht te hebben in wat de streek te wachten staat.

Dat is ook de doelstelling van het Platform namelijk om een podium te bieden voor overleg en kennisuitruil tussen raadsleden en deskundigen met als doel het verbeteren en verfraaien van ons landschap. Zo kan ieder bezoeker met de verworven kennis en inzicht verder zijn of haar voordeel doen.

De bezoekers gaven elkaar wel wat boodschappen mee. Zo zouden raadsleden toch steeds de aandeelhouders moeten horen om zich op de hoogte te stellen maar ook om hun invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen. Voorts zouden landschaps- en cultuurorganisaties betrokken moeten worden bij het weghalen van verrommeling en bij hiermee te maken keuzen. Verder zouden gemeenten na het vaststellen van bestemmingsplannen vaker moeten grijpen naar het instrument van handhaving om ongeoorloofde opstallen en dergelijke tegen te gaan; immers als de GOM verrommeling aanpakt dan moeten ook gemeenten dit op hun terrein ook doen. Verder weren er meerdere suggesties uitgewisseld voor landschapverbetering, vergroten van natuurbeleving en bevorderen van toerisme.

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek is begin 2009 ontstaan op initiatief van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Noordwijkerhout omdat enkele deskundigen en organisaties op het gebied van cultuurhistorie, natuur en landschap betrokken wilden worden bij het opstellen van een structuurvisie van de streek. Dit heeft uiteindelijk er toe geleid dat er nu een periodiek overleg is met de GOM via het Milieu Overleg Duin en Bollenstreek (MODB) waarin ook enkele organisaties van het Platform zitting hebben. Eindconclusie van de avond was met name dat de lijntjes naar de GOM kort zijn en dat de GOM goed toegankelijk is om de streek met gezamenlijke inspanning op te waarderen.

TERUG NAAR NIEUWSPAGINA